10.5.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/10/25/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. bezúplatný převod úseku silnice II/436, nyní vyřazené silnice č. II/436 v délce cca 1,702 km od km 18,506 provozního staničení k 1. 7. 2015 v křižovatce se silnicí II/434 v Přerově do km 20,208 provozního staničení v křižovatce se silnicemi I/47 a I/55, se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně pozemků parc. č. 3443/63 ost. pl. o výměře 627 m2, parc. č. 3445/2 ost. pl. o výměře 362 m2, parc. č. 3449/12 ost. pl. o výměře 519 m2, parc. č. 4933/11 ost. pl. o výměře 65 m2, parc. č. 4957/1 ost. pl. o výměře 2 358 m2, parc. č. 4957/23 ost. pl. o výměře 846 m2, parc. č. 4957/28 ost. pl. o výměře 193 m2, parc. č. 4957/39 ost. pl. o výměře 65 m2, parc. č. 5084/13 ost. pl. o výměře 3 601 m2, parc. č. 5084/24 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 7289/56 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 7289/57 ost. pl. o výměře 1 211 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí úseku silnice I/55, nyní vyřazené silnice I/55 v délce 0,671 km v ul. Velká Dlážka v Přerově, od km 18,725 provozního staničení k 1. 7. 2015 v křižovatce silnice I/55 se silnicí I/47 v Přerově (uzlový bod 2513A017) po km 19,396 provozního staničení v okružní křižovatce silnice I/55 se silnicí III/04724 v Přerově (uzlový bod 2513A018.01), se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména se stavbou této okružní křižovatky, včetně pozemku parc. č. 5098/8 ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. a obci Přerov, z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
3schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2.1 návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.2. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 10.5.1.-majetkoprávní záležitosti-vzáj. bezúpl. převody nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z23-04-18.doc
Přílohy:
10.5.1.-majetkoprávní záležit.-vzáj. bezúpl. převody nemov. maj.-DODATEK-OMPSČ-Z23-04-18-snímky.pdf