10.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/10/22/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/18/2017, bod 2.10., ze dne 19. 6. 2017, ve věci bezúplatného nabytí části pozemku parc. č. 1869 ost. pl. o výměře 456 m2, dle geometrického plánu č. 768-128/2016 ze dne 24. 5. 2016 pozemek parc. č. 1869/2 ost. pl. o výměře 456 m2 v k.ú. a obci Bělotín z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to z důvodu změny parcelního čísla a výměry předmětného pozemku

 
3schvaluje 
3.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1869 ost. pl. o výměře 586 m2, dle geometrického plánu č. 815-252/2017 ze dne 2. 10. 2017 pozemek parc. č. 1869/5 ost. pl. o výměře 586 m2 v k.ú. a obci Bělotín z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 206 trvalý travní porost o výměře 106 m2, dle geometrického plánu č. 104-423/2016 ze dne 24. 2. 2017 pozemek parc. č. 206/1 travní porost o výměře 106 m2 v k.ú. Měník, obec Bílá Lhota, a pozemku parc. č. 587/1 ost. pl. o výměře 173 m2 v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou, obec Bouzov, vše z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1634 ost. pl. o výměře 238 m2, dle geometrického plánu č. 271-693/2017 ze dne 5. 10. 2017 pozemek parc. č. 1634/2 ost. pl. o výměře 238 m2 v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou z vlastnictví obce Měrovice nad Hanou, IČ: 00636380, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2788 ost. pl. o výměře cca 17 m2 v k.ú. Štíty-město, obec Štíty, z vlastnictví města Štíty, IČ: 00303453, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Domova Štíty – Jedlí, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 336 ost. pl. o výměře 171 m2 v k.ú. a obci Skřípov z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČ: 42196451, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3.1.–3.3. a 3.5. návrhu na usnesení,
4.2. Domova Štíty – Jedlí, příspěvkové organizace, dle bodu 3.4. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 10.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-04-18.doc
Přílohy:
10.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-04-18-snímky.pdf