10.3.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/10/21/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2780/1 ost. pl. o výměře cca 230 m2 v k.ú. a obci Kostelec na Hané z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Kostelec na Hané, IČ: 00288373. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Úpravy MK v ulici Pod Kosířem v Kostelci na Hané“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 4096 ost. pl. o celkové výměře 1 027 m2, dle geometrického plánu č. 1701-578/2017 ze dne 8. 2. 2018 pozemky parc. č. 4096 díl „a“ o výměře 14 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 543 ost. pl. o celkové výměře 89 m2, parc. č. 4096/2 ost. pl. o výměře 692 m2, parc. č. 4096/3 ost. pl. o výměře 113 m2, parc. č. 4096/4 ost. pl. o výměře 171 m2, parc. č. 4096/5 ost. pl. o výměře 20 m2 a parc. č. 4096/6 ost. pl. o výměře 17m2, vše v k.ú. a obci Nový Malín, částí pozemků parc. č. 4096 ost. pl o celkové výměře 82 m2 a parc. č. 4097 ost. pl. o celkové výměře 1 800 m2, dle geometrického plánu č. 1700-577/2017 ze dne 15. 2. 2018 pozemky parc. č. 4096 díl „b“ o výměře 26 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 493/1 ost. pl. o celkové výměře 454 m2, parc. č. 4096 díl „d“ o výměře 56 m2 a parc. č. 4097 díl „f“ o výměře 305 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 4097/2 ost. pl. o celkové výměře 433 m2, parc. č. 4097 díl „m“ o výměře 25 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 408 ost. pl. o celkové výměře 451 m2, parc. č. 4097 díl „l“ o výměře 1 035 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 435 ost. pl. o celkové výměře 1 215 m2, parc. č. 4097 díl „k“ o výměře 20 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2255/1 ost. pl. o celkové výměře 4 476 m2, a parc. č. 4097 díl „n“ o výměře 415 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 4097/3 ost. pl. o celkové výměře 475 m2, vše v k.ú. a obci Nový Malín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Nový Malín, IČ: 00303089. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

 
3schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2.2. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 10.3.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z23-04-18.doc
Přílohy:
10.3.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúpl. převody nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z23-04-18-snímky.pdf