10.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/10/20/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. bezúplatný převod silničních obrubníků vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 101 – Silnice“, a dále dešťové kanalizace vybudované v rámci stavebního objektu „SO 301 – Dešťová kanalizace“, vše realizované jako součást investiční akce „III/36719 Pivín-rekonstrukce silnice“ za podmínek dle důvodové zprávy, vše z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Pivín, IČ: 00288624
2.2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 389 ost. pl. o výměře 4 525 m2 v k.ú. Veveří u Huzové, obec Huzová, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, do hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1408/1 ost. pl. o výměře 43 m2, dle geometrického plánu č. 659-70/2017 ze dne 22. 9. 2017 pozemek parc. č. 1408/3 ost. pl. o výměře 43 m2 v k.ú. a obci Dřevohostice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Dřevohostice, IČ: 00301213. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod pozemků parc. č. 1028/2 ost. pl. o výměře 1 640 m2, parc. č. 1028/3 ost. pl. o výměře 1 833 m2, parc. č. 1029/2 ost. pl. o výměře 1 192 m2 a parc. č. 1029/3 ost. pl. o výměře 1 018 m2, vše v k.ú. a obci Hněvotín, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Hněvotín, IČ: 00298913, jako budoucím obdarovaným, a to za podmínky zachování odtokových poměrů silnice č. II/570. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba chodníků a veřejného osvětlení kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 515/2 ost. pl. o výměře cca 445 m2 v k.ú. a obci Bílsko mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Bílsko, IČ: 00576239, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Stavební úpravy chodníků podél silnice III/37313 v obci Bílsko, I. etapa – I. část“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. bezúplatný převod pozemků parc. č. 919/2 ost. pl. o výměře 705 m2 a parc. č. 919/3 ost. pl. o výměře 621 m2, oba v k.ú. a obci Kralice na Hané z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Kralice na Hané, IČ: 00288390. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1458/5 ost. pl. o výměře 243 m2, dle geometrického plánu č. 774-80/2018 ze dne 13. 4. 2018 pozemek parc. č. 1458/46 ost. pl. o výměře 117 m2, v k.ú. Písečná u Jeseníka, obec Písečná, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Písečná, IČ: 00303160. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1738 ost. pl. o výměře 78 m2 a parc. č. 1741/1 ost. pl. o výměře 219 m2, dle geometrického plánu č. 1358-207/2017 ze dne 19. 12. 2017 pozemky parc. č. 1738/2 ost. pl. o výměře 75 m2 a parc. č. 1741/5 ost. pl. o výměře 219 m2, vše v k.ú. a obci Dub nad Moravou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Dubu nad Moravou, IČ: 00298867. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 544/3 ost. pl. o celkové výměře cca 1 250 m2 v k.ú. a obci Křtomil mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Křtomil, IČ: 00636312, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Cyklostezka Křtomil a lávka přes Bystřičku“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.10. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1512 ost. pl. o výměře 899 m2, části pozemku parc. č. 1513/1 ost. pl. o výměře 429 m2 a části pozemku parc. č. 1514 ost. plocha o výměře 349 m2, dle geometrického plánu č. 724-42d/2017 ze dne 9. 10. 2017 pozemek parc. č. 1512/7 ost. pl. o výměře 848 m2, pozemek parc. č. 1512/8 ost. pl. o výměře 51 m2, pozemek parc. č. 1513/6 ost. pl. o výměře 429 m2 a pozemek parc. č. 1514/2 ost. pl. o výměře 349 m2, vše v k.ú. Újezd u Uničova, obec Újezd, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Újezd, IČ: 00299618. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.11. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 290/2 ost. pl. o výměře cca 157 m2 a parc. č. 292/1 ost. pl. o výměře cca 197 m2, vše v k.ú. Rozvadovice, obec Litovel, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Litovel, IČ: 00299138, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Litovel, Rozvadovice, odstavné plochy u kostela, výstavba chodníku“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.12. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1577/30 ost. pl. o výměře cca 1 895 m2 a parc. č. 1581/2 ost. pl. o výměře cca 1 090 m2 v k.ú. a obci Litovel, částí pozemků parc. č. 945/1 ost. pl. o výměře cca 335 m2, parc. č. 945/23 ost. pl. o výměře cca 40 m2 a parc. č. 945/28 ost. pl. o výměře cca 30 m2, vše v k. ú. a obci Červenka, a částí pozemků parc. č. 353/1 ost. pl. o výměře cca 310 m2 a parc. č. 353/3 ost. pl. o výměře cca 25 m2 v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Litovel, IČ: 00299138, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Cyklistická stezka Tři Dvory - Litovel v souběhu se silnicí II/447“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.13. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1441/1 ost. pl. o výměře cca 83 m2 v k.ú. a obci Petrov nad Desnou a částí pozemků parc. č. 1892/2 ost. pl. o výměře cca 180 m2 a parc. č. 1892/15 ost. pl. o výměře cca 11 m2, vše v k.ú. a obci Vikýřovice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Petrov nad Desnou, IČ: 72054433, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Petrov nad Desnou-základní škola-přechod, chodníky, parkoviště“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.14. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2002/11 ost. pl. o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 687-215/2017 ze dne 2. 11. 2017 pozemek parc. č. 2002/24 o výměře 2 m2, v k.ú. Lošov, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.15. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 775/1 ost. pl. o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 634-547/2017 ze dne 4. 12. 2017 pozemek parc. č. 775/8 ost. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.16. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1509 ost. pl. o celkové výměře 85 m2, dle geometrického plánu č. 238-328/2017 ze dne 1. 2. 2018 pozemky parc. č. 1509/2 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 1509 díl „a“ o výměře 10 m2, který se slučuje do pozemku parc. č. 846/5 ost. pl. o celkové výměře 184 m2, a parc. č. 1509 díl „b“ o výměře 70 m2, který se slučuje do pozemku parc. č. 1549 ost. pl. o celkové výměře 198 m2, vše v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Želechovice, IČ: 00635766. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
3schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.2., 2.3., 2.6.–2.8., 2.10., 2.14.–2.16. návrhu na usnesení, a vždy to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 10.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-04-18.doc
Přílohy:
10.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-04-18-snímky.pdf