10.2.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/10/19/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. odkoupení části pozemku parc. č. 687/1 trvalý travní porost o výměře 130 m2, dle geometrického plánu č. 459-167/2016 ze dne 13. 2. 2017 pozemek parc. č. 687/9 ost. pl. o výměře 130 m2 v k.ú. a obci Niva z vlastnictví paní Lenky Vítkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 7 590 Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. odkoupení částí pozemků parc. č. 470/53 orná půda o výměře 44 m2 a parc. č. 470/77 orná půda o výměře 110 m2, dle geometrického plánu č. 459-167/2016 ze dne 13. 2. 2017 pozemek parc. č. 470/79 ost. pl. o výměře 44 m2 a pozemek parc. č. 470/80 ost. pl. o výměře 110 m2, vše v k.ú. a obci Niva z vlastnictví pana Jaromíra Pitáka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za celkovou kupní cenu ve výši 8 990 Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. odkoupení části pozemku parc. č. 1633 orná půda o výměře 310 m2, dle geometrického plánu č. 271-693/2017 ze dne 5. 10. 2017 pozemek parc. č. 1633/2 ost. pl. o výměře 310 m2 v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou z vlastnictví paní Jiřiny Vaculíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 15 500 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
3schvaluje uzavření:
3.1. smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemků parc. č. 5888/5 ost. pl. o výměře 1.002 m2, parc. č. 5888/6 ost. pl. o výměře 4.095 m2, parc. č. 5888/11 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., a parc. č. 5888/12 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., vše v k.ú. a obci Přerov, mezi společností České dráhy, a. s., IČ: 70994226, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové zprávy s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena před zahájením stavebních prací na stavbě, nejpozději do 31. 12. 2028. Kupní cena předmětných nemovitostí se bude rovnat ceně obvyklé, stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést stavbu „II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka“. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení předmětných nemovitostí bude uzavřena současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě dle bodu 3.2. usnesení a se smlouvou o zákazu zcizení a zatížení dle bodu 3.3. usnesení.
3.2. smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemků parc. č. 961 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 67 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 962 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 423 m2, jehož součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 3235, jiná st., parc. č. 963 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 62 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 6868/77 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 141 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/78 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/82 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 110 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/106 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 143 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st. a parc. č. 6868/165 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 113 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., a částí pozemků parc. č. 6868/2 ost. pl. o výměře 2.050 m2, dle geometrického plánu č. 6732-32/2018 pozemku parc. č. 6868/178 ost. pl. o výměře 2.050 m2, parc. č. 6868/12 ost. pl. o výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 6732-32/2018 pozemku parc. č. 6868/182 ost. pl. o výměře 11 m2 a parc. č. 6868/83 ost. pl. o výměře 23.229 m2, dle geometrického plánu č. 6732-32/2018 pozemku parc. č. 6868/181 ost. pl. o výměře 23.229 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, mezi společností České dráhy, a. s., IČ: 70994226, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové zprávy s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných nemovitostí se bude rovnat ceně obvyklé, stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést stavbu „II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka“. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení předmětných nemovitostí bude uzavřena současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě dle bodu 3.1. usnesení a se smlouvou o zákazu zcizení a zatížení dle bodu 3.3. usnesení.
3.3. smlouvy o zákazu zcizení a zatížení k pozemkům parc. č. 961 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 67 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 962 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 423 m2, jehož součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 3235, jiná st., parc. č. 963 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 62 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 5888/5 ost. pl. o výměře 1.002 m2, parc. č. 5888/6 ost. pl. o výměře 4.095 m2, parc. č. 5888/11 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., a parc. č. 5888/12 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/77 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 141 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/78 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/82 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 110 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/106 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 143 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st. a parc. č. 6868/165 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 113 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., a k částem pozemků parc. č. 6868/2 ost. pl. o výměře 2.050 m2, dle geometrického plánu č. 6732-32/2018 k pozemku parc. č. 6868/178 ost. pl. o výměře 2.050 m2, parc. č. 6868/12 ost. pl. o výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 6732-32/2018 k pozemku parc. č. 6868/182 ost. pl. o výměře 11 m2 a parc. č. 6868/83 ost. pl. o výměře 23.229 m2, dle geometrického plánu č. 6732-32/2018 k pozemku parc. č. 6868/181 ost. pl. o výměře 23.229 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, mezi společností České dráhy, a. s., IČ: 70994226, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové zprávy. Zákaz zcizení a zatížení budou zřízeny jako věcné právo. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení zákazu zcizení a zatížení včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. Smlouva o zákazu zcizení a zatížení k předmětným nemovitostem bude uzavřena současně se smlouvami o budoucích kupních smlouvách dle bodů 3.1. a 3.2. usnesení.

 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1.–2.3. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 10.2.1.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z23-04-18.doc
Přílohy:
10.2.1.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z23-04-18-snímky.pdf