10.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/10/17/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 2198 ost. pl. o výměře cca 150 m2 v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem, vyhotoveným v době uzavření řádné kupní smlouvy. V případě, že příjem z odprodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH. Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „PD Teplička, ř. km 11,300 – 14,600, Paseka“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
3nevyhovuje žádosti paní Evy Kovářové o odprodej bytové jednotky, která bude vymezena na základě prohlášení vlastníka, v budově Hranice I-Město, č.p. 1431, obč. vyb., na pozemku parc. č. st. 1832 zast. pl., včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a části pozemku parc. č. st. 1832 zast. pl. o výměře cca 72 m2, a dále části pozemku parc. č. 454/11 ost. pl. o výměře cca 95 m2 a pozemku parc. č. 454/12 ost. pl. o výměře 321 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy Hranice do vlastnictví paní Evy Kovářové, a to z důvodu nevhodnosti rozdělení budovy a areálu školy

 


Důvodová zpráva: 10.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-04-18.doc
Přílohy:
10.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-04-18-snímky.pdf