9.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček,
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Dotační program Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/10/16/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje navýšení finančních prostředků určených na dotace v programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce ve výši 1 250 000 Kč dle důvodové zprávy

 
3schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy – varianta B

 
4bere na vědomí informaci o žádostech vyřazených pro nesplnění pravidel dotačního programu dle Přílohy č. 2 s odůvodněním dle důvodové zprávy

 
5schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/20/2017

 
6ukládá podepsat smlouvy dle bodu 5 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana


7zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 5 usnesení, s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje
 


Důvodová zpráva: 9.-bezpečnost 2018 - vyhodnocení-ODSH-Z-23-04-18.doc
Přílohy:
9.-příloha č. 1 - seznam žadatelů - bezpečnost 2018-ODSH-Z-23-04-18.XLS
9.-příloha č. 2 - seznam nehodnocených žadatelů - bezpečnost 2018-ODSH-Z-23-04-18.XLS