8.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček,
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/10/15/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje navýšení finančních prostředků určených na dotace v programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek ve výši 5 000 000 Kč dle důvodové zprávy

 
3schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy – varianta B

 
4bere na vědomí informaci o žádosti vyřazené pro nesplnění pravidel dotačního programu dle Přílohy č. 2 s odůvodněním dle důvodové zprávy

 
5nevyhovuje žádostem žadatelů o poskytnutí dotace pořadové č. 9 a 15 dle Přílohy č. 1 s odůvodněním dle důvodové zprávy

 
6schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/19/2017

 
7ukládá podepsat smlouvy dle bodu 6 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana


8zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 6 usnesení, s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje

 


Důvodová zpráva: 8.-cyklostezky 2018 - vyhodnocení-ODSH-Z-23-04-18.doc
Přílohy:
8.-příloha č. 1 - seznam žadatelů - cyklostezky 2018-ODSH-Z-23-04-18.XLS
8.-příloha č. 2 - seznam nehodnoceného žadatele - cyklostezky 2018-ODSH-Z-23-04-18.XLS