ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 22. 6. 2020

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/21/1/2020Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/21/2/2020Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/21/3/2020Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/21/4/2020Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.UZ/21/5/2020Informace o prověření situace příjemců krajských dotací v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací
6.UZ/21/6/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – závěrečný účet
7.UZ/21/7/2020Schvalování účetní závěrky Olomouckého kraje za rok 2019
8.1.UZ/21/8/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny
8.1.1.UZ/21/9/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny – DODATEK
8.2.UZ/21/10/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
8.2.1.UZ/21/11/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
8.3.UZ/21/12/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
8.3.1.UZ/21/13/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
8.4.UZ/21/14/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2020
9.UZ/21/15/2020Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020 – revokace
10.UZ/21/16/2020Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020 – revokace
11.UZ/21/17/2020Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy
12.UZ/21/18/2020Žádost města Přerova o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy
13.UZ/21/19/2020Rozdělení dotace z Ministerstva dopravy na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby – revokace
14.1.UZ/21/20/2020Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
14.2.UZ/21/21/2020Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
14.2.1.UZ/21/22/2020Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
14.3.UZ/21/23/2020Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
14.3.1.UZ/21/24/2020Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
14.4.UZ/21/25/2020Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
14.4.1.UZ/21/26/2020Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
14.5.UZ/21/27/2020Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
14.5.1.UZ/21/28/2020Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
15.UZ/21/29/2020Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství
16.UZ/21/30/2020Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji“
17.UZ/21/31/2020Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
18.UZ/21/32/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Tělocvičnou jednotou Sokol Majetín
19.UZ/21/33/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a BK OLOMOUCKO, z.s.
20.UZ/21/34/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Slovan Hranice, z.s.
21.UZ/21/35/2020Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhodnocení DT 4: Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje
22.UZ/21/36/2020Víceletá podpora významných kulturních akcí – Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
23.UZ/21/37/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov
24.UZ/21/38/2020Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a památkové péče
25.UZ/21/39/2020Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bělotín
26.UZ/21/40/2020Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Sobotín
27.UZ/21/41/2020Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020 – vyhodnocení
28.UZ/21/42/2020Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2021
29.UZ/21/43/2020Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
30.UZ/21/44/2020Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2
31.UZ/21/45/2020Dotační program pro sociální oblast 2020 – vyhodnocení dotačního titulu č. 5
32.UZ/21/46/2020Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
32.1.UZ/21/47/2020Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální – DODATEK
33.UZ/21/48/2020Dotační program pro oblast protidrogové prevence v roce 2020 – vyhodnocení
34.UZ/21/49/2020Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
35.UZ/21/50/2020Program pro celoživotní vzdělávání na LF UP v roce 2020 – informace
36.UZ/21/51/202012_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2020 – vyhodnocení
38.UZ/21/52/2020Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví – Jesenický rentgen s.r.o.
39.UZ/21/53/2020Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
40.UZ/21/54/2020Aktualizace Krajské přílohy Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj
41.UZ/21/55/2020Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 – revokace
42.UZ/21/56/2020Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
43.UZ/21/57/2020Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
44.UZ/21/58/2020Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
45.UZ/21/59/2020Program na podporu JSDH 2020 – Dotační titul č. 14_02_01 – revokace
46.UZ/21/60/2020Poskytnutí věcných darů České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
47.UZ/21/61/2020Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 – dodatky ke smlouvám
48.UZ/21/62/2020Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – revokace
49.UZ/21/63/2020Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
50.UZ/21/64/2020Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2020 dotační titul 13_01_4 – II – Podpora rozvoje cestovního ruchu II – vyhlášení
51.UZ/21/65/2020Personální záležitosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje
52.UZ/21/66/2020Individuální dotace v oblasti krizového řízení
53.UZ/21/67/2020Dodatek č. 3 ke smlouvě o revolvingovém úvěru
54.UZ/21/68/2020Žádost o poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
55.UZ/21/69/2020Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2020 – revokace
56.UZ/21/70/2020Žádost obce Mikulovice o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy
57.UZ/21/71/2020Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách s obcí Ptení
58.UZ/21/72/2020Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2020 – vyhodnocení
60.UZ/21/73/2020Smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., na jednotlivé akcionáře
61.UZ/21/74/2020Nominace zástupců Olomouckého kraje do orgánů společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
62.UZ/21/75/2020Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 – změna rozsahu využití poskytnuté dotace
63.UZ/21/76/2020Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury – DW7, o.p.s.
64.UZ/21/77/2020Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury – Muzeum kočárů, z.ú.
65.UZ/21/78/2020Dotační program pro sociální oblast 2020, dotační titul č. 5 – vyhlášení II.
66.UZ/21/79/2020Dotační program pro sociální oblast 2020 – dotační titul č. 4 – revokace
67.UZ/21/80/2020Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
68.UZ/21/81/2020Smlouvy o bezúplatném převodu vybavení pro boj s COVID-19
69.UZ/21/82/2020Zastavení movité věci zajišťovacím převodem práva pro Střední lesnickou školu Hranice
70.UZ/21/83/2020Dohoda o narovnání se společností AJSHA a.s.
71.UZ/21/84/2020Poskytnutí finančního daru v souvislosti s vydaným rozhodnutím o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
72.1.UZ/21/85/2020Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím postiženým povodněmi v červnu 2020