47.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Značení kulturních a turistických cílů – darování majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR

Usnesení č. UZ/2/57/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje darování 263 ks dopravního značení kulturních a turistických cílů na území Olomouckého kraje v hodnotě 2 437 126,03 Kč obdarovanému Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, za podmínek dle důvodové zprávy a darovací smlouvy

 
3ukládá podepsat darovací smlouvu mezi Olomouckým krajem
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha dle bodu 2 usnesení

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 47. – Značení KTC – darování majetku ŘSD - OTH - ZOK 19.12.2016.docx