46.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci

Usnesení č. UZ/2/56/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2zvolilo PhDr. Štefana Kostelníka
Mgr. Ivana Rašťáka
Ing. Jiřího Juřenu
Aloise Svobodu
přísedícími Krajského soudu Ostrava, pobočky v Olomouci

 
3ukládá zaslat Krajskému soudu v Ostravě výpis tohoto usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje o volbě přísedících spolu s podkladovými materiály ke zvoleným přísedícím

T: ihned

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 46.-prisedici soudu-OTH-ZOK-19-12-2016-DZ.doc