45.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje

Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru Kancelář ředitele

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH 2017“ – vyhlášení

Usnesení č. UZ/2/55/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje "Program na podporu JSDH 2017" dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 4 důvodové zprávy
 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH 2017“ pro rok 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu „Program na podporu JSDH 2017“ – vyhlášení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
s příjemci

T: 24. 4. 2017

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém
z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků v rámci dotačního programu „Program na podporu JSDH 2017“


 


Důvodová zpráva: 45. - Dotační program OK Program na podporu JSDH 2017-vyhlášení.docx
Přílohy:
45. Příloha č. 1 - Program na podporu JSDH 2017.docx
45. Příloha č. 2 – Vzorová žádost pro rok 2017 - DT č. 1.xlsx
45. Příloha č. 3 - Vzorová žádost pro rok 2017 - DT č. 2.xlsx
45. Příloha č. 4 - Vzorová VP smlouva o poskytnutí dotace na akci obcím, městům.docx