42.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci mezi Olomouckým krajem a obcí Štěpánov

Usnesení č. UZ/2/52/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s obcí Štěpánov, se sídlem Horní 444/7, 783 13 Štěpánov,
IČ: 00299511, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v Příloze č. 1 důvodové zprávy


 
3ukládá podepsat Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 42_DZ_Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci mezi Olomockým krajem a obcí Štěpánov_ZOK_19_12_2016.doc