36.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.,
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil,
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.

Usnesení č. UZ/2/46/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje své usnesení č. UZ/22/45/2016 ze dne 24. 6. 2016, a to v části žadatele: poř. č. 202 Tomáš Jílek, Bludov se zdůvodněním dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3schvaluje poskytnutí dotace žadatelům v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

 
4schvaluje uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. se žadateli dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 3 důvodové zprávy

 
5ukládá podepsat smlouvy dle bodu 4 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana


6zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 4 usnesení s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje
 


Důvodová zpráva: 36.-Vyhodnocení přijatých žádostí-Z-19-12-16-DZ.doc
Přílohy:
36.-Příloha č. 1-Seznam revokovaných žádostí-Z-19-12-16.docx
36.-Příloha č. 2-Seznam žádostí doporučených k podpoře-Z-19-12-16.docx
36.-Příloha č. 3-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace-Z-19-12-16.docx