29.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Prostějovičky

Usnesení č. UZ/2/39/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
č. 2016/02755/OŽPZ/DSM ze dne 21. 6. 2016 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Vodovod Prostějovičky“ z programu „Fond na podporu výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje“ dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu
a úpraven vod“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Prostějovičky dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 29. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. obci Prostějovičky-OŽPZ-Z-19-12-2016.docx
Přílohy:
29. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. obci Prostějovičky-Př. 1. Dodatek-OŽPZ-Z-19-12-2016.doc