26.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/2/36/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji
v roce 2017 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 – 4 důvodové zprávy


 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách
v Olomouckém kraji v roce 2017 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 27. 2. 2017

O: Rada Olomouckého kraje


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí
o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 26.-DZ-Progr. na podp. terc. vzdělávání na VŠ v OK v r. 2017-OŠSK-Z19-12-2016.docx
Přílohy:
26.-Příloha č. 1 Progr. na podp. terc. vzdělávání na VŠ v OK v r.2017-OŠSK-Z19-12-2016.docx
26.-Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení-OŠSK-Z19-12-2016.docx
26.-Příloha č. 3 Vzor žádosti o poskyt. dotace z rozpočtu OK-OŠSK-Z19-12-2016.xlsx
26.-Příloha č. 4 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-OŠSK-Z19-12-2016.docx