24.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/2/34/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 – 1i důvodové zprávy
 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním titulu 1 Podpora celoroční sportovní činnosti na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 27. 2. 2017

O: Rada Olomouckého kraje


5ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním titulu 2 Podpora sportovních akcí na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 24. 4. 2017

O: Rada Olomouckého kraje


6zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém
z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu nebo programu


 


Důvodová zpráva: 24.-DZ-Program na podporu sportu v OK v roce 2017-vyhlášení-OŠSK-Z19-12-2016.docx
Přílohy:
24.-Příloha č. 1 - Progr. na pod. sportu v OK v r.2017-OŠSK-Z19-12-2016.doc
24.-Příloha č. 1a-Vzorová žádost Titul 1 pro rok 2017-OŠSK-Z19-12-2016.xlsx
24.-Příloha č. 1b-Vzorová žádost Titul 2 pro rok 2017-OŠSK-Z19-12-2016.xlsx
24.-Příloha č. 1c-Vzorová žádost Titul 3 pro rok 2017-OŠSK-Z19-12-2016.xlsx
24.-Příloha č. 1d Vzor Veřejnopr. sml. o posk. dotace v titulu 1-OŠSK-Z19-12-2016.docx
24.-Příloha č. 1e – Vzor Veřejnopr.í sml. o posk.dot. v tit. 2-OŠSK-Z19-12-2016.docx
24.-Příloha č. 1f – Vzor Veřejnopr. sml.o poskyt. dot. v tit. 3-OŠSK-Z19-12-2016.docx
24.-Příloha č. 1g – Čestné prohlášení-OŠSK-Z19-12-2016.doc
24.-Příloha č. 1h – Čestné prohlášení-OŠSK-Z19-12-2016.docx
24.-Příloha č. 1i – Čestné prohlášení-OŠSK-Z19-12-2016.docx