23.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu

Usnesení č. UZ/2/32/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2deklaruje příslib finanční spoluúčasti Olomouckého kraje na investičních projektech v oblasti sportu za podmínky projednání a schválení dotace Zastupitelstvem Olomouckého kraje a poskytnutí investiční finanční dotace
ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 23.-DZ-Žádosti o stanovisko OK k invest. proj. v obl. sportu 2017-OŠSK-Z19-12-2016.doc