20.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Olomouckým krajem a spolkem Prostějov olympijský, z. s.

Usnesení č. UZ/2/29/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a spolkem Prostějov olympijský, z. s., IČ: 04208480,
se sídlem Za Velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov dle důvodové zprávy
a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 20.-DZ-Dod. č. 1 ke sml. o posk. dotace mezi OK a Prostějov olymp.z.s.-OŠSK-ZOK19-12-2016.doc