18.5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/2/27/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 2.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1023 ost. pl. o celkové výměře 1 268 m2, dle geometrického plánu č. 250 – 207/2015 ze dne
17. 11. 2015 pozemky parc. č. 1023/2 ost. pl. o výměře 1 024 m2, parc. č. 1023/3 ost. pl. o výměře 206 m2 a parc. č. 1023/4 ost. pl. o výměře 38 m2, vše v k.ú. Hradčany na Moravě, obec Hradčany, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hradčany, IČ: 00636282. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 255/1 ost. pl. o výměře 148 m2
v k.ú. Hradčany na Moravě, obec Hradčany z vlastnictví obce Hradčany,
IČ: 00636282, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1083 ost. pl. o výměře 42 m2, dle geometrického plánu č. 426-57a/2015 ze dne 30. 11. 2015 pozemek parc. č. 1083/2 ost. pl. o výměře 42 m2 v k.ú. a obci Niva z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Niva, IČ: 00288519. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 55/2 trvalý travní porost
o výměře 28 m2, dle geometrického plánu č. 426-57a/2015 ze dne 30. 11. 2015 pozemek parc. č. 55/3 ost. pl. o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Niva
z vlastnictví obce Niva, IČ: 00288519, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.

 
3schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 2. 1. a 2. 3. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodů 2. 2. a 2. 4. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 18.5.-majetkoprávní záležitosti-vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z19-12-16.doc
Přílohy:
18.5.-majetkoprávní záležitosti-vzájemné bezúplatné převody nemov. majetku-OMPSČ-Z19-12-16-mapky.pdf