18.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/2/26/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje 2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/20/2016, bod 2. 8., ze dne 29. 4. 2016 ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě
na budoucí bezúplatné nabytí úseku stavby stávající silnice I/55 z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Olomouckého kraje do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to
z důvodu nesouhlasu budoucího dárce s podmínkami bezúplatného převodu
2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/18/2016, bod 4. 2., ze dne 12. 2. 2016 ve věci uzavření darovací smlouvy, příp. smlouvy o budoucí darovací smlouvě na (budoucí) bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 601/7 ost. pl. o výměře cca 4 m2 v k.ú. Dolany u Olomouce, obec Dolany mezi
ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným z důvodu nutnosti uzavření jiného typu smlouvy

 
3schvaluje 3.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí úseku stavby stávající silnice I/55 v délce 0,286 km v ul. Hranické
v Přerově, od km 18,439 provozního staničení k 1. 7. 2015 v křižovatce silnice I/55 se silnicemi II/436 a III/01857, uzlový bod 2513A002, do km 18,725 provozního staničení k 1. 1. 2015 v křižovatce silnice I/55 se silnicemi I/47, II/436 a III/04724, uzlový bod 2513A017, se všemi součástmi a příslušenstvím a úseku stavby stávající silnice I/55 v délce 0,671 km v ul. Velká Dlážka
v Přerově, včetně stávající okružní křižovatky se silnicí III/04724, od km 18,725 provozního staničení k 1. 7. 2015 v křižovatce silnice I/55 se silnicemi I/47, II/436 a III/04724, uzlový bod 2513A017, do km 19,396 provozního staničení
v okružní křižovatce se silnicí III/04724, uzlový bod 2513A018.01, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše včetně pozemku parc. č. 5098/8 v k. ú. Přerov, ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětných komunikací a rovněž silnice
č. II/436 v délce cca 1,702 km ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.2. odkoupení části pozemku parc. č. 601/7 ost. pl. o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 1348-228/2016 ze dne 28. 7. 2016 pozemek parc. č. 601/12 ost. pl. o výměře 3 m2, v k.ú. Dolany u Olomouce, obec Dolany,
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 300 Kč a za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.3. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 325/8 orná půda o výměře 55 m2, parc. č. 362/23 ost. pl. o výměře 123 m2 a parc. č. 362/167 ost. pl. o výměře 19 m2, vše v k.ú. Tovačov, obec Tovačov z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.4. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1168 ost. pl. o výměře 6 m2
a parc. č. 1270 ost. pl. o výměře 8 384 m2, dle geometrického plánu č. 131-122/2015 ze dne 12. 8. 2015 pozemky parc. č. 1168/2 ost. pl. o výměře 6 m2
a parc. č. 1270/1 ost. pl. o výměře 8 384 m2, vše v k.ú. Osíčany, obec Koválovice-Osíčany z vlastnictví obce Koválovice-Osíčany, IČ: 00600024,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.5. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1030/6 ost. pl. o výměře 92 m2
a parc. č. 1030/50 ost. pl. o výměře 8 m2, oba v k.ú. a obci Majetín z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.6. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1358/1 ost. pl. o výměře 1 100 m2
a parc. č. 1358/2 ost. pl. o výměře 78 m2, oba v k.ú. Rájec u Zábřeha, obec Rájec z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.7. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1754/9 ost. pl. o výměře 115 m2
a parc. č. 1754/10 ost. pl. o výměře 947 m2, oba v k.ú. a obci Kladky
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.8. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 191/5 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví města Zábřeh, IČ: 00303640,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 1. – 3. 8. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje
k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 18.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z19-12-16.doc
Přílohy:
18.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z19-12-16-mapky.pdf