18.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/2/25/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 2.1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1891/3 ost. pl. o výměře 26 m2
v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Vikýřovice, IČ: 00635898. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
2.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1260 ost. pl. o výměře cca 360 m2 v k.ú. a obci Troubelice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Troubelice, IČ: 00299570, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne ukončení stavby „Chodník Troubelice – Dolní konec, hlavní most“. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
2.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod pozemní komunikace, nyní silnice č. III/36634, v délce 0,690 km, od km 0,000 – 0,690 od křižovatky se sil. II/366 (UZ 2424A054) po konec silnice
(UZ 2424A122) a pozemků parc. č. 406 ost. pl. o výměře 3 653 m2 a parc.
č. 564 ost. pl. o výměře 2 908 m2, vše v k.ú. Lutotín, obec Bílovice – Lutotín, se všemi součástmi a příslušenstvím, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Bílovice – Lutotín, IČ: 00288012, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
2.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 158 ost. pl. o výměře cca 150 m2 a parc. č. 159 ost. pl. o výměře cca 890 m2, vše v k.ú. a obci Svésedlice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Svésedlice, IČ: 00576271, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne ukončení stavby „Svésedlice, chodník kolem silnice III/4365“. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

 
3schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2. 1. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje
k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 18.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z19-12-16.doc
Přílohy:
18.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z19-12-16-mapky.pdf