18.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/2/24/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/11/2016, body 6.5, 6.6., 6.7., 6.8., 6.10. a 6.11. ve věci odkoupení nemovitostí pro realizaci transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatele sociálních služeb, a to z důvodu změny podmínek převodu, resp. nesouhlasu vlastníků s převodem
 
3schvaluje 3.1. odkoupení pozemku parc. č. 597/156 orná půda o výměře 1 702 m2
v k.ú. a obci Drahanovice z vlastnictví obce Drahanovice, IČ: 00298841,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 1 678 000 Kč a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.2. odkoupení pozemků parc. č. st. 15/3 zast. pl. o výměře 286 m2, parc. č. 129/2 zahrada o výměře 520 m2 a parc. č. 129/3 zahrada o výměře 24 m2, vše v k.ú. a obci Luká, vše z vlastnictví obce Luká, IČ: 00299171, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 300 000 Kč a za podmínky, že obec Luká předmětný pozemek vybaví inženýrskými sítěmi včetně příjezdové komunikace v termínu do 30. 9. 2017, a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.3. odkoupení pozemku parc. č. 172/1 orná půda o výměře 3 229 m2 v k.ú. a obci Pňovice z vlastnictví pana Rudolfa Žufana do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 615 000 Kč a za podmínky, že pan Rudolf Žufan se zaváže uhradit náklady, které bude obec Pňovice požadovat jako podíl za předmětné pozemky na realizaci komunikace
a případného rozšíření plynovodní přípojky, a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.4. odkoupení pozemku parc. č. 135 orná půda o výměře 2 678 m2 v k.ú.
a obci Žerotín z vlastnictví paní Elišky Hornichové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 848 000 Kč, a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.5. odkoupení pozemku parc. č. 262/5 orná půda o výměře 1 481 m2 v k.ú. a obci Měrotín z vlastnictví pana Jarmila Měrotského do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 740 000 Kč,
a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.6. odkoupení pozemku parc. č. 443 zast. pl. o výměře 319 m2, jehož součástí je stavba č.p. 338, bydlení, a pozemků parc. č. 440/2 zahrada
o výměře 93 m2, parc. č. 444 zahrada o výměře 484 m2 a parc. č. 441/2 orná půda o výměře 607 m2, vše v k.ú. a obci Červenka, vše z vlastnictví pana Františka Duška do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 3 000 000 Kč a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy
a smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
3.7. odkoupení pozemku parc. č. 108/10 zahrada o výměře 2 361 m2 v k.ú.
a obci Měrotín z vlastnictví pana Oldřicha Huta do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 771 000 Kč a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

 
4schvaluje 4.1. odkoupení stavby bez čp/če-garáž, nacházející se na pozemku parc. č. st. 2536 v k.ú. Hranice (ve vlastnictví jiného vlastníka) z podílového spoluvlastnictví paní Márie Matyášové (id. 1/2) a pana Vlastimila Matyáše
(id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, za kupní cenu ve výši 79 550 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
4.2. odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k pozemku parc. č. 1042/2 ost. pl. o výměře 44 m2 v k.ú. a obci Mořice z vlastnictví paní Jarmily Šnajdarové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 350 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

 
5schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření:
5.1. Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, dle bodů 3. 1 – 3. 7. návrhu na usnesení,
5.2. Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, dle bodu 4. 1. návrhu na usnesení,
5.3. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu
4. 2. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených
v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání
s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 18.2.- majetkoprávní záležitosti - odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z19-12-16.doc
Přílohy:
18.2. Příloha č. 1 Seznam nemovitostí Transformace II.etapa-OMPSČ-Z19-12-16.docx
18.2. Příloha č. 2 Seznam nemovitostí Transformace III.etapa-OMPSČ-Z19-12-16.docx
18.2. Příloha č. 3 Seznam nemovitostí Transformace IV.etapa-OMPSČ-Z19-12-16.docx
18.2.-majetkopravni zalezitosti-odkoupeni nemoviteho majetku-OMPSC-Z19-12-16-mapky.pdf