18.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/2/23/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 2.1. odprodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku parc. č. st. 110/1 zast. pl. o výměře 196 m2, jehož součástí je budova č.p. 399, Olomouc, bydlení, pozemku parc. č. st. 110/3 zast. pl. o výměře 128 m2, jehož součástí je budova č.p. 400, Olomouc, jiná st., a pozemku parc. č. 36/2 ost. pl. o výměře 202 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, do společného jmění manželů RNDr. Evy a Ing. Přemysla Nastoupilových za kupní cenu ve výši
2 500 000 Kč a za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Snížení kupní ceny oproti ceně obvyklé (tržní) stanovené znaleckým posudkem o částku ve výši 1 350 000 Kč je akceptováno z důvodu špatného stavu části nemovitostí a jejich nezbytné rekonstrukce.
2.2. odprodej části pozemku parc. č. 1439 ost. pl. o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 418-00715/2015 ze dne 23. 8. 2015 pozemek parc. č. 1439/2 vodní pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách, obec Zlaté Hory z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, za kupní cenu ve výši 210 Kč, která bude navýšena o příslušnou platnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. odprodej parovodní přípojky DN50/40, nacházející se na pozemku parc. č. st. 811, v budově č.p. 755, která je součástí pozemku parc. č. st. 811 a na pozemku parc. č. 634/10, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Olomouc, Božetěchova 3, do vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, za kupní cenu ve výši 940 621 Kč, navýšenou o DPH dle platných daňových předpisů
2.4. odprodej předávací stanice pára/voda, umístěné v budově č.p. 755, která je součástí pozemku parc. č. st. 811 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Olomouc, Božetěchova 3, do vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, za kupní cenu ve výši
289 766 Kč, navýšenou o DPH dle platných daňových předpisů

 
3nevyhovuje žádosti 3.1. pana Jiřího Vinklera o odprodej pozemku parc. č. 15 ost. pl. o výměře
7 608 m2 v k.ú. Žádlovice, obec Loštice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, do vlastnictví pana Jiřího Vinklera, a to z důvodu potřebnosti předmětného pozemku pro odborný výcvik příspěvkové organizace
3.2. pana Daniela Mejsnara o odprodej části pozemku parc. č. 2801/1 ost. pl. v k.ú. Drahotuše, obec Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Daniela Mejsnara, a to z důvodu potřebnosti předmětného pozemku pro činnost této příspěvkové organizace
3.3. pana Ing. Viléma Švece o odprodej části pozemku parc. č. 685/1 ost. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9, do vlastnictví Ing. Viléma Švece, a to z důvodu potřebnosti předmětného pozemku pro činnost této příspěvkové organizace

 
4schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
4.1. Vlastivědného muzea v Olomouci dle bodu 2. 1. návrhu na usnesení,
4.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 2. 2. návrhu na usnesení,
4.3. Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Olomouc, Božetěchova 3 dle bodů 2. 3. a 2. 4. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených
v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání
s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 18.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z19-12-16.doc
Přílohy:
18.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z19-12-16-mapky.pdf