12.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dotační program Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/2/17/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla, vzorovou smlouvu a vzorovou žádost o dotaci
z dotačního programu Olomouckého kraje Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1, 2 a 3 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Podpora budování
a rekonstrukce přechodů pro chodce pro rok 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce pro rok 2017 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 24. 4. 2017

O: Rada Olomouckého kraje


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu
 


Důvodová zpráva: 12-přechody - ODSH-Z-19-12-16.docx
Přílohy:
12-Příloha č.3- přechody-ODSH-Z-19-12-16.xlsx