11.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/2/16/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla, vzorovou smlouvu a vzorovou žádost o dotaci
z dotačního programu Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích dle důvodové zprávy
a Přílohy č. 1, 2 a 3 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro rok 2017
dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro rok 2017 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje,
a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
s příjemci

T: 24. 4. 2017

O: Rada Olomouckého kraje


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 11-bezpečnostní opatření-ODSH-Z-19-12-16.docx
Přílohy:
11-Příloha č. 3- bezpečnostní opatření-ODSH-Z-19-12-16.xlsx