4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.,
hejtman Olomouckého kraje
Mgr. Lucie Štěpánková, MBA, ředitelka

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2017

Usnesení č. UZ/2/4/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje znění Vzoru dotačního programu 2017 včetně vzorových pravidel pro předkládání žádostí o dotace, vzorové žádosti, vzorových kritérií hodnocení žádostí o dotace a příloh vzorového programu, dle Přílohy č. 1
a Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
3schvaluje znění vzorových smluv s rozdělením dle příjemce dotace
a s rozdělením na typ dotace dle příloh č. 3 – 12 důvodové zprávy:
– Vzor 1 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzické osobě nepodnikateli
– Vzor 2 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzické osobě nepodnikateli
– Vzor 3 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzické osobě podnikateli
– Vzor 4 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzické osobě podnikateli
– Vzor 5 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám
– Vzor 6 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost právnickým osobám
– Vzor 7 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci obcím, městům
– Vzor 8 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost obcím, městům
– Vzor 9 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím
– Vzor 10 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost příspěvkovým organizacím

 
4schvaluje postup schvalování pravidel dotačních programů v roce 2017 a způsob předkládání materiálů s vyhodnocením žádostí o dotace orgánům Olomouckého kraje dle důvodové zprávy

 
5ukládá předkládat Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení pravidla pro jednotlivé dotační programy pro rok 2017 dle důvodové zprávy

T: průběžně

O: Rada Olomouckého kraje


6ukládá předkládat Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schvalování žádosti o dotaci vyšší než 200 000 Kč na konkrétní účel

T: průběžně

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 4-Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2017-DZ_ZOK 19-12-2016.docx
Přílohy:
4-Příloha č. 01-Návrh pravidel dotačních programů na rok 2017.docx
4-Příloha č. 02a-Vzorová žádost pro rok 2017.xlsx
4-Příloha č. 02b-Vzorová žádost pro rok 2017_čestné prohlášení de minimis.docx
4-Příloha č. 03-FO_nepodnikající_akce 2017.docx
4-Příloha č. 04-FO nepodnikající_činnost 2017.docx
4-Příloha č. 05-FO_podnikající_akce 2017.docx
4-Příloha č. 06-FO podnikající_činnost 2017.docx
4-Příloha č. 07-Právnické_osoby_akce 2017.docx
4-Příloha č. 08- Právnické_osoby_činnost 2017.docx
4-Příloha č. 09-Obce_města_akce 2017.docx
4-Příloha č. 10-Obce, města_činnost 2017.docx
4-Příloha č. 11-Příspěvkové_organizace_akce 2017.docx
4-Příloha č. 12-Příspěvkové organizace_činnost 2017.docx
4-Příloha č. 13-Seznam DP2017.docx