1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

Usnesení č. UZ/2/1/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje předložený program 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 12. 2016

 


Důvodová zpráva: 1.-Návrh programu ZOK 19-12-16 - aktualizace po ROK 19-12-16.docx