ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 19. 6. 2017

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/5/1/2017Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/5/2/2017Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/5/3/2017Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/5/4/2017Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.1.UZ/5/5/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – závěrečný účet
6.1.UZ/5/6/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny
6.1.1.UZ/5/7/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK
6.2.UZ/5/8/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – plnění rozpočtu k 30. 4. 2017
6.3.UZ/5/9/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.4.UZ/5/10/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – splátka revolvingového úvěru
6.5.UZ/5/11/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
7.UZ/5/12/2017Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2018–2020
8.UZ/5/13/2017Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy
9.UZ/5/14/2017Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem
10.1.UZ/5/15/2017Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
10.2.UZ/5/16/2017Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
10.3.UZ/5/17/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
10.4.UZ/5/18/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
10.5.UZ/5/19/2017Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
11.UZ/5/20/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
12.UZ/5/21/2017Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
13.UZ/5/22/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a sportu
13.1.UZ/5/23/2017Žádost o stanovisko Olomouckého kraje k investičnímu projektu v oblasti sportu
14.UZ/5/24/2017Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017 – vyhodnocení
15.UZ/5/25/2017Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2017 – vyhodnocení
16.UZ/5/26/2017Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
17.UZ/5/27/2017Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Kobylá nad Vidnavkou
18.UZ/5/28/2017Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
19.UZ/5/29/2017Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2
20.UZ/5/30/2017Dotační program pro sociální oblast 2017 – vyhodnocení
21.UZ/5/31/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
22.UZ/5/32/2017Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti sociální
23.UZ/5/33/2017Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2018
24.UZ/5/34/2017Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2017 – vyhodnocení
25.UZ/5/35/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti zdravotnictví
26.UZ/5/36/2017Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 – vyhodnocení
27.UZ/5/37/2017Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
28.UZ/5/38/2017Projekty předkládané do programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
29.UZ/5/39/2017Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
30.UZ/5/40/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
31.UZ/5/41/2017Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti památkové péče
32.UZ/5/42/2017Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 – změna účelu poskytnuté dotace obci Malé Hradisko
33.UZ/5/43/2017Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
34.UZ/5/44/2017Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – výstavba objektu v obci Měrotín
35.UZ/5/45/2017Memorandum o spolupráci při zajištění připravenosti na rozsáhlé výpadky dodávky elektrické energie na území Olomouckého kraje
36.UZ/5/46/2017Žádost Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování projektu v rámci programu Interreg V – A Česká republika – Polsko
37.UZ/5/47/2017Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
38.UZ/5/48/2017Značení kulturních a turistických cílů – darování majetku vlastníkům přilehlých komunikací – aktuální informace
39.UZ/5/49/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
40.UZ/5/50/2017Stanovisko ve věci podnětu veřejnosti v oblasti školství
41.UZ/5/51/2017Volba přísedící Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
42.UZ/5/52/2017Delegování zástupce Olomouckého kraje na Valnou hromadu Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu
43.1.UZ/5/53/2017Různé – Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 – změna účelu poskytnuté dotace obci Luběnice