ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 18. 12. 2017

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/8/1/2017Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/8/2/2017Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/8/3/2017Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/8/4/2017Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/8/5/2017Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro regionální rozvoj
5.1.UZ/8/6/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.
5.1.1.UZ/8/7/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK
5.2.UZ/8/8/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny
5.2.1.UZ/8/9/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK
5.2.2.UZ/8/10/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK č. 2
5.3.UZ/8/11/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.1.UZ/8/12/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK
5.4.UZ/8/13/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2017
6.UZ/8/14/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – návrh rozpočtu
7.UZ/8/15/2017Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2019–2020
8.UZ/8/16/2017Finanční záležitosti Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
9.UZ/8/17/2017Dodatek č. 23 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
10.UZ/8/18/2017Žádost obce Vikýřovice o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2
11.UZ/8/19/2017Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 – vyhlášení
12.UZ/8/20/2017Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2018 – vyhlášení
13.UZ/8/21/2017Smlouva o poskytnutí individuální dotace městu Mohelnice
14.UZ/8/22/2017Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2018 v Olomouckém kraji
15.UZ/8/23/2017Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2018 v Olomouckém kraji
16.UZ/8/24/2017Smlouva o úhradě kompenzace za vzájemné zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem
17.UZ/8/25/2017Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem
18.UZ/8/26/2017Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem
19.UZ/8/27/2017Smlouva o úhradě kompenzace se statutárním městem Přerov
20.UZ/8/28/2017Smlouva o spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Pardubickým krajem
21.1.UZ/8/29/2017Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
21.1.1.UZ/8/30/2017Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
21.2.UZ/8/31/2017Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
21.2.1.UZ/8/32/2017Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
21.3.UZ/8/33/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
21.3.1.UZ/8/34/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
21.4.UZ/8/35/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
21.5.UZ/8/36/2017Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
21.6.UZ/8/37/2017Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
22.UZ/8/38/2017Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
23.UZ/8/39/2017Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
24.UZ/8/40/2017Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018 – vyhlášení
25.UZ/8/41/2017Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 – vyhlášení
26.UZ/8/42/2017Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení
27.UZ/8/43/2017Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
28.UZ/8/44/2017Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
29.UZ/8/45/2017Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
30.UZ/8/46/2017Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 – vyhlášení
31.UZ/8/47/2017Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti kultury
32.UZ/8/48/2017Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2017
33.UZ/8/49/2017Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2018
34.UZ/8/50/2017Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
35.UZ/8/51/2017Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
36.UZ/8/52/2017Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu – Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury
37.UZ/8/53/2017Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Nemile – kanalizace a ČOV Nemile
38.UZ/8/54/2017Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Nemile – vodovod Lupěné
39.UZ/8/55/2017Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Jakubovice
40.UZ/8/56/2017Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Křenovice
41.UZ/8/57/2017Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 – vyhlášení
43.UZ/8/58/2017Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
44.UZ/8/59/2017Dotační program pro sociální oblast 2018 – vyhlášení
45.UZ/8/60/2017Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
46.UZ/8/61/2017Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2018
47.UZ/8/62/2017Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje
48.UZ/8/63/2017Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2018 – vyhlášení
49.UZ/8/64/2017Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
50.UZ/8/65/2017Program na podporu podnikání 2018 – vyhlášení
51.UZ/8/66/2017Program na podporu místních produktů 2018 – vyhlášení
52.UZ/8/67/2017Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – vyhlášení
53.UZ/8/68/2017Účast Olomouckého kraje v projektu České televize Srdce regionu
54.UZ/8/69/2017Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
55.UZ/8/70/2017Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
56.UZ/8/71/2017Dotační program Olomouckého kraje Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 – vyhlášení
57.UZ/8/72/2017Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu JSDH 2018 – vyhlášení
58.UZ/8/73/2017Poskytnutí věcného daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
59.UZ/8/74/2017Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2018 – vyhlášení
60.UZ/8/75/2017Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
61.UZ/8/76/2017Odměňování členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů
62.UZ/8/77/2017Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Bio Illusion s. r. o.
63.UZ/8/78/2017Etický kodex člena Zastupitelstva Olomouckého kraje
64.UZ/8/79/2017Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016 – dodatek ke smlouvě s obcí Lipová-lázně
65.UZ/8/80/2017Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v rámci individuálních žádostí v oblasti sportu v roce 2017
66.UZ/8/81/2017Změna termínů vyúčtování akcí realizovaných Správou silnic Olomouckého kraje, p. o.
67.UZ/8/82/2017Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2018
68.UZ/8/83/2017Personální záležitosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
69.UZ/8/84/2017Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje ve věci systémové podjatosti novelizací zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
70.UZ/8/85/2017Plnění objednávky regionální železniční dopravy v roce 2019