62.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Bio Illusion s. r. o.

Usnesení č. UZ/8/77/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2017/02174/OTH/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem Bio Illusion s. r. o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČ: 62908049, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění dodatku veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 62 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Bio Illusion s.r.o. - ZOK.docx