55.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

Usnesení č. UZ/8/70/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje předměty dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I., dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorového dodatku ke smlouvě uvedeného v Příloze č. 2 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat dodatky dle bodu 3 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 55.-Kotlíkové dotace-dodatky ke smlouvám-Z-18-12-17-DZ.doc
Přílohy:
55.-Příloha č. 1-Seznam žádostí o dodatek ZOK-R-18-12-17.docx
55.-Příloha č. 2-Vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace-Z-18-12-17.docx