40.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Křenovice

Usnesení č. UZ/8/56/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/02916/OŽPZ/DSM ze dne 14. 8. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Křenovice“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Křenovice, Křenovice 18, 752 01 Kojetín, IČ: 00636304, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 40. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. obci Křenovice-OŽPZ-Z-18-12-2017.docx
Přílohy:
40. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. obci Křenovice-Př1-Dodatek-OŽPZ-Z-18-12-2017.doc