37.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Nemile – kanalizace a ČOV Nemile

Usnesení č. UZ/8/53/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/02906/OŽPZ/DSM ze dne 7. 8. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Nemile“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Nemile, Nemile 93, 789 01 Nemile, IČ: 00635871, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 37. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. obci Nemile-kanalizace-OŽPZ-Z-18-12-2017.docx
Přílohy:
37. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. obci Nemile-kan.-Př.1-Dod.-OŽPZ-Z-18-12-2017.doc