32.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

RNDr. Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2017

Usnesení č. UZ/8/48/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2017 příjemcům a ve výši dle důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací s příjemci a ve výši dle bodu 2 usnesení, ve znění vzorového dodatku k veřejnoprávním smlouvám, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat dodatky dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 32.-DZ-Dodatky veřejnopr.sml. RF-OSKPP-Z18-12-2017.docx