27.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

RNDr. Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/8/43/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 dle důvodové zprávy a příloh č. 1–7 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním titulu 1 Podpora sportovních akcí na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 23. 4. 2018

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


5ukládá předložit vyhodnocení žádostí v dotačním titulu 2 Dotace na získání trenérské licence ke schválení Radě Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: ROK 18. 6. 2018

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


6ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním titulu 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 25. 6. 2018

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


7zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu nebo programu

 


Důvodová zpráva: 27.-DZ-Program na podporu sportu v OK v roce 2018-vyhlášení-OSKPP-Z18-12-2017.docx
Přílohy:
27.-Příloha č.1-Pravidla Prog.u na podp. sportu v OK v roce 2018-vyhl.-OSKPP-Z18-12-2017.doc
27.-Příloha č.2-Vzor žádosti v titulu 1-OSKPP-Z18-12-2017.xlsx
27.-Příloha č.3-Vzor žádosti v titulu 2-OSKPP-Z18-12-2017.xlsx
27.-Příloha č.4-Vzor žádosti v titulu 3-OSKPP-Z18-12-2017.xlsx
27.-Příloha č.5-Vzor veřejnoprávní smlouvy na akci pro pr.osoby-OSKPP-Z18-12-2017.docx
27.-Příloha č.6-Vzor veřejnop.sml. na činnost pro FO nepodnik.-OSKPP-Z18-12-2017.docx
27.-Příloha č.7-Vzor veřejnop. sml. na činn. pro FO podnik.-OSKPP-Z18-12-2017.docx