25.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

RNDr. Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/8/41/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 dle důvodové zprávy a příloh 1 až 3e důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním programu Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 23. 4. 2018

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu nebo programu

 


Důvodová zpráva: 25.-DZ-Program pam. péče v OK 2018- vyhlášení- OSKPP-Z18-12-2017.docx