21.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/8/35/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/30/2017, bod 2.6., ze dne 18. 9. 2017 ve věci bezúplatného nabytí pozemků, zastavěných silnicemi č. III/0446, č. III/0447, č. III/3697, vše v k.ú. a obci Velké Losiny a v k.ú. Bukovice u Velkých Losin, obec Velké Losiny z vlastnictví ČR – Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, IČ: 13642090, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny podmínek převodu

 
3schvaluje 
3.1. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2718/3 ost. pl. o výměře 431 m2, parc. č. 2718/4 ost. pl. o výměře 484 m2, parc. č. 2718/5 ost. pl. o výměře 497 m2, parc. č. 2718/6 ost. pl. o výměře 297 m2, parc. č. 2718/7 ost. pl. o výměře 232 m2, parc. č. 2718/8 ost. pl. o výměře 67 m2, parc. č. 2718/9 ost. pl. o výměře 162 m2, parc. č. 2718/10 ost. pl. o výměře 146 m2, parc. č. 2718/11 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 2718/12 ost. pl. o výměře 192 m2, parc. č. 2718/13 ost. pl. o výměře 697 m2, parc. č. 2718/14 ost. pl. o výměře 52 m2, parc. č. 2719/3 ost. pl. o výměře 36 m2, parc. č. 2720/64 ost. pl. o výměře 106 m2, parc. č. 2720/65 ost. pl. o výměře 523 m2 a parc. č. 2720/66 ost. pl. o výměře 489 m2, parc. č. 2716/10 ost. pl. o výměře 1 347 m2 a části pozemku parc. č. 2716/9 ost. pl. o výměře 1 945 m2, dle geometrického plánu č. 1528-46/2016 ze dne 1. 12. 2016 pozemek parc. č. 2716/9 ost. pl. o výměře 1 945 m2, vše v k.ú. a obci Velké Losiny, pozemků parc. č. 873/6 ost. pl. o výměře 72 m2, parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 875/2 ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 875/9 ost. pl. o výměře 249 m2 a parc. č. 876/3 ost. pl. o výměře 139 m2, vše v k.ú. Bukovice u Velkých Losin, obec Velké Losiny, vše z vlastnictví ČR – Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, IČ: 13642090, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Zemědělským podnikem Razová, státní podnik v likvidaci. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3221/1 vodní plocha o celkové výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 501-38/2016 ze dne 10. 3. 2016, pozemky parc. č. 3221/58 ost. pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 3221/59 ost. pl. o výměře 9 m2, vše v k.ú. Bernartice u Javorníka, obec Bernartice a částí pozemku parc. č. 1328/1 vodní plocha o celkové výměře 100 m2, dle geometrického plánu č. 157-39/2016, ze dne 10. 3. 2016, pozemek parc. č. 1328/18 ost. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 1328/19 ost. pl. o výměře 34 m2 a parc. č. 1328/20 ost. pl. o výměře 56 m2, vše v k.ú. Buková u Bernartic, obec Bernartice, vše z vlastnictví ČR – Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1215/3 ost. pl. o výměře 16 m2, parc. č. 720 ost. pl. o výměře 89 m2, parc. č. 950/2 ost. pl. o výměře 459 m2 a parc. č. 974/3 ost. pl. o výměře 539 m2, vše v k.ú. a obci Bratrušov, vše z vlastnictví obce Bratrušov, IČ: 00635874, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 752/4 ost. pl. o výměře 49 m2 v k.ú. a obci Černotín z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2612/4 ost. pl. o výměře 128 m2 v k.ú. a obci Hynčina z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 706/7 ost. pl. o výměře 44 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4788/1 zast. pl. o výměře 551 m2 a parc. č. 4790/4 zast. pl. o výměře 131 m2, částí pozemků parc. č. 4789/2 ost. pl. o výměře 847 m2 a parc. č. 4790/2 zahrada o výměře 1 175 m2, dle geometrického plánu č. 6604-175/2017 pozemky parc. č. 4789/5 ost. pl. o výměře 847 m2 a parc. č. 4790/9 zahrada o výměře 1 175 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, vše z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. st. 1189 zast. pl. o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, a částí pozemku parc. č. 846/11 ost. pl. o celkové výměře 135 m2, dle geometrického plánu č. 1600-10/2017 ze dne 17. 2. 2017 pozemek parc. č. 846/44 ost. pl. o výměře 112 m2 a parc. č. 846/45 ost. pl. o výměře 23 m2, vše v k. ú. a obci Hanušovice, obec Hanušovice, z vlastnictví města Hanušovice, IČ: 00302546, do vlastnictví Olomouckého kraje za podmínky, že objekt garáže bude po dobu minimálně 20 let využíván pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. K předmětným nemovitostem bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Hanušovice, a to na dobu 20 let. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 106/1 lesní pozemek o výměře 292 m2, dle geometrického plánu č. 13-804/2015 ze dne 9. 11. 2015 pozemek parc. č. 106/4 ost. pl. o výměře 292 m2, v k.ú. Kozlov u Velkého Újezdu, obec Kozlov z vlastnictví obce Kozlov, IČ: 04521811, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.10. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. st. 30/2 zast. pl. o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 1246-517/2017 ze dne 25. 7. 2017 pozemek parc. č. 4369/5 ost. pl. o výměře 27 m2 v k.ú. Horní Libina, obec Libina z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3.1.–3.6., 3.9. a 3.10. návrhu na usnesení,
4.2. Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace, dle bodu 3.7. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 21.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z18-12-17.doc
Přílohy:
21.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z18-12-17-snímky.pdf