21.3.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/8/34/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. bezúplatný převod středového ostrůvku okružní křižovatky, směrovacích ostrůvků okružní křižovatky s přechody pro chodce a místem pro přecházení, zpomalovacího ostrůvku s přechodem pro chodce a žulových a betonových silničních obrubníků včetně bezpečnostních ok, vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 01 Komunikace a okružní křižovatka“, chodníků a betonových chodníkových obrubníků, vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 02 Parkoviště a chodníky“ a veřejného osvětlení komunikace, přechodů pro chodce a okružní křižovatky, vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 03 Veřejné osvětlení“, vše jako součást investiční akce „II/570 Hněvotín – rekonstrukce silnice“ z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Hněvotín, IČ: 00298913, za podmínek dle důvodové zprávy
2.2. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1441/2 ost. pl. o výměře 17 m2, parc. č. 1412/4 vodní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 1412/3 vodní plocha o výměře 5 m2, vše v k.ú. a obci Velké Kunětice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 1412/1 vodní plocha o celkové výměře 31 m2, dle geometrického plánu č. 324-217/2011 ze dne 8. 12. 2011 pozemky parc. č. 1441/3 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 1398/4 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 1402/24 ost. pl. o výměře 11 m2, vše v k.ú. a obci Velké Kunětice, vše z vlastnictví ČR – Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2397/1 ost. pl. o výměře 88 m2, dle geometrického plánu č. 200-63/2015 ze dne 20. 1. 2016 pozemek parc. č. 2397/21 o výměře 88 m2 v k.ú. Nová Seninka, částí pozemku parc. č. 3265/37 o celkové výměře 17 m2, dle geometrického plánu č. 926-142/2016 ze dne 21. 11. 2016 pozemek parc. č. 3265/61 o výměře 14 m2 a parc. č. 3265/62 ost. pl. o výměře 3 m2, v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, vše obec Staré Město, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Staré Město, IČ: 00303364. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 306/2 ost. pl. o celkové výměře 3 611 m2, dle geometrického plánu č. 217-106/2017 ze dne 24. 9. 2017 pozemky parc. č. 306/5 ost. pl. o výměře 2 046 m2, parc. č. 306/6 ost. pl. o výměře 1 200 m2, parc. č. 306/7 ost. pl. 98 m2, parc. č. 306/8 ost. pl. o výměře 35 m2 a parc. č. 306/9 ost. pl. o výměře 232 m2, vše v k.ú. Odrlice, obec Senice na Hané, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Senice na Hané, IČ: 00299421. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. o výměře cca 1 090 m2 v k.ú. a obci Postřelmov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Postřelmov, IČ: 00303232, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Řešení přidružených pruhů, ul. Osvobození, Postřelmov“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1297/4 ost. pl. o celkové výměře 288 m2, dle geometrického plánu č. 1546-124/2017 ze dne 4. 9. 2017 pozemky parc. č. 1297/8 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 1297/9 ost. pl. o výměře 271 m2, vše v k.ú. a obci Osek nad Bečvou mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Osek nad Bečvou, IČ: 00301680, jako budoucím obdarovaným za podmínky dle důvodové zprávy. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba chodníku kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 3 ost. pl. o celkové výměře cca 6 m2 v k.ú. Žádlovice, obec Loštice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Loštice, IČ: 00302945, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Loštice – Žádlovice, chodník podél silnice III/37324“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 753/6 ost. pl. o výměře cca 3 056 m2, parc. č. 434/34 ost. pl. o výměře cca 160 m2 a parc. č. 434/13 ost. pl. o výměře cca 65 m2, vše v k.ú. Střelice u Litovle, obec Uničov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Uničov, IČ: 00299634, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Cyklostezka Střelice – Červenka“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.10. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 662 ost. pl. o výměře cca 1 130 m2 v k.ú. a obci Střeň mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Střeň, IČ: 47997265, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chodník od obecního úřadu pro železniční zastávku“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
3nevyhovuje návrhu obce Senice na Hané na bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 303/14 ost. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 332/2 ost. pl. o výměře 34 m2, dle geometrického plánu č. 217-106/2017 ze dne 24. 9. 2017 pozemky parc. č. 303/28 ost. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 332/3 ost. pl. o výměře 34 m2, vše v k.ú. Odrlice, obec Senice na Hané, vše z vlastnictví obce Senice na Hané, IČ: 00299421, do vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nepotřebnosti nemovitostí pro činnost příspěvkové organizace.

 
4schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.2., 2.4. a 2.5. návrhu na usnesení, a vždy to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 
5schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2.3. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 21.3.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z18-12-17.doc
Přílohy:
21.3.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúpl. převody nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z18-12-17-snímky.pdf