21.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/8/33/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/17/2017, bod 2.3., ze dne 19. 6. 2017 ve věci bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 794/1 ost. pl. o výměře 92 m2, dle geometrického plánu
č. 2550-73/2016 ze dne 7. 3. 2017 pozemku parc. č. 794/3 ost. pl. o výměře 92 m2 v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, do vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038, za podmínky dle důvodové zprávy, a to z důvodu zrušení podmínky zaizolování zdiva budovy školy

 
3schvaluje 
3.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 794/1 ost. pl. o výměře 92 m2, dle geometrického plánu č. 2550-73/2016 ze dne 7. 3. 2017 pozemku parc. č. 794/3 ost. pl. o výměře 92 m2 v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, do vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1026/21 ost. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 1028/19 ost. pl. o výměře 9 m2 a parc. č. 1028/20 ost. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova – úprava křižovatky“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 790 ost. pl. ost. pl. o výměře 2 053 m2, parc. č. 55 ost. pl. o výměře 404 m2, parc. č. 1791 ost. pl. o výměře 6 m2, vše v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dlouhá Loučka, IČ: 00298794. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba chodníků na ul. Uničovská a ul. Šumvaldská v obci Dlouhá Loučka kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1155 ost. pl. o výměře 2 015 m2 v k.ú. a obci Senice na Hané z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Senice na Hané, IČ: 00299421. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Rekonstrukce chodníku na ulici Nádražní“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2288/2 ost. pl. o výměře cca 60 m2 v k. ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Uničova, IČ: 00299634. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Parkovací zálivy ul. Tyršova v Uničově“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 893 ost. pl. o výměře cca 60 m2 v k.ú. Vrahovice, obec Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Prostějova, IČ: 00288659. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce zastávky Vrahovice – chodník u prodejny potravin“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2251/3 ost. pl. o výměře cca 70 m2 a parc. č. 2251/24 ost. pl. o výměře cca 9 m2, vše v k.ú. a obci Uničov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Uničova, IČ: 00299634. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chodníky J. z Poděbrad, Mohelnická (po nám. Osvobození)“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8. bezúplatný převod pozemku parc. č. 249/1 orná půda o výměře 1 903 m2 v k.ú. a obci Svésedlice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Svésedlice, IČ: 00576271. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 249/2 ost. pl. o výměře cca 12 m2 a parc. č. 157 ost. pl. o výměře cca 400 m2 v k.ú. a obci Svésedlice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Svésedlice, IČ: 00576271. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Svésedlice, chodník od autobusové zastávky“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.10. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod koncového úseku silnice č. III/4391 v obci Opatovice a v obci Ústí v úseku od km staničení 1,486 do km staničení 1,881, od křižovatky se silnicí II/438 (UZ A042) po konec silnice (UZ A162), se všemi součástmi a příslušenstvím, a včetně části pozemku parc. č. 1372/1 ost. pl. o výměře 1 579 m2, dle geometrického plánu č. 372-404/2016 ze dne 24. 1. 2017 pozemek parc. č. 1372/6 ost. pl. o výměře 1 579 m2, v k.ú. a obci Ústí, a pozemku parc. č. 1616/3 ost. pl. o výměře 1 948 m2, vše v k.ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.11. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 540/2 ostatní plocha o výměře cca 9 m2, parc. č. 540/60 ostatní plocha o výměře cca 100 m2, oba v k.ú. Neředín, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 389/1 ostatní plocha o výměře cca 83 m2, parc. č. 389/6 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, parc. č. 389/25 ostatní plocha o výměře cca 11 m2, parc. č. 389/32 ostatní plocha o výměře cca 218 m2, parc. č. 400 ostatní plocha o výměře cca 25 m2, parc. č. 418/1 ostatní plocha o výměře cca 101 m2, parc. č. 418/3 ostatní plocha o výměře cca 4 m2, parc. č. 419/1 ostatní plocha o výměře cca 38 m2, parc. č. 419/15 ostatní plocha o výměře cca 17 m2, parc. č. 419/23 ostatní plocha o výměře cca 2 m2 a parc. č. 419/9 ostatní plocha o výměře cca 278 m2, vše v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, a to mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Smlouva o budoucí darovací smlouvě bude obsahovat souhlas se stavbou „Cyklostezka Neředín-Topolany“ na částech předmětných pozemků a dohodu o ukončení účinnosti smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. OMP/BD/167/2006/SD ze dne 18. 10. 2006 a smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2011/03738/OMP/OSB ze dne 23. 1. 2012. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Cyklostezka Neředín-Topolany“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
3.12. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2070 ost. pl. o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 415-193/2017 ze dne 10. 7. 2017 pozemek parc. č. st. 216/2 zast. pl. o výměře 8 m2, v k.ú. Čunín, obec Konice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Konice, IČ: 00288365. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.13. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod části pozemku parc. č. 123/11 ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Pausterova – přechod pro pěší“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.14. bezúplatný převod pozemní komunikace, nyní vyřazené silnice II/644 v úseku 45 metrů za křižovatkou s D35 x II/444 (UZ1443A00403) po konec silnice v křižovatce s III/4446 (UZ1443A005) nám. Tyrše Fügnera v délce 1,069 km včetně pozemků parc. č. 2970/1 ost. pl. o výměře 52 m2, parc. č. 1011/1 ost. pl. o výměře 7 312 m2, parc. č. 2958/21 ost. pl. o výměře 56 m2, parc. č. 2958/22 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 2958/23 ost. pl. o výměře 1 562 m2, parc. č. 2958/24 ost. pl. o výměře 16 m2, parc. č. 2958/25 ost. pl. o výměře 71 m2, parc. č. 2958/26 ost. pl. o výměře 159 m2, parc. č. 2958/27 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 2958/39 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 2958/43 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 2958/46 ost. pl. o výměře 45 m2, parc. č. 2958/50 ost. pl. o výměře 44 m2, parc. č. 2958/51 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 2958/52 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.15. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 293 ostatní plocha o výměře 99 m2 dle geometrického plánu č. 532-227/2017 ze dne 27. 9. 2017 pozemku parc. č. 293/2 ostatní plocha o výměře 99 m2 v k.ú. Brníčko, obci Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Uničova, IČ: 00299634. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

 
4schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
4.1. Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice dle bodu 3.1. návrhu na usnesení,
4.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3.8., 3.12., 3.14, 3.15. návrhu na usnesení,
a vždy to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 21.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z18-12-17.doc
Přílohy:
21.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z18-12-17-snímky.pdf