21.2.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/8/32/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje 
2.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/21/2017, bod 4.1., ze dne 27. 2. 2017 ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 5852 v k.ú. a obci Prostějov a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako (budoucím) kupujícím a Pavlem Sedláčkem jako (budoucím) prodávajícím z důvodu změny formy majetkoprávního vypořádání
2.2. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/23/2011 ze dne 24. 6. 2011 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1598/6 ost. pl. o výměře 169 m2 v k.ú. a obci Sobotín z vlastnictví Mgr. Lubomíra Krobota z důvodu nezájmu pana Krobota odprodat pozemek do vlastnictví Olomouckého kraje

 
3schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 5852 orná půda o výměře 1.315 m2, dle geometrického plánu č. 6137-690/2017 ze dne 16. 11. 2017 pozemku parc. č. 5852/3 orná půda o výměře 1.315 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Pavla Sedláčka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 789.000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 3. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovacích listin uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 21.2.1.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z18-12-17.doc
Přílohy:
21.2.1.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z18-12-17-snímky.pdf