21.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/8/31/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje 
2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/23/2012, bod 2.6., ze dne 27. 4. 2012, ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 1633/3 vodní plocha o výměře 33 m2, dle geometrického plánu č. 204-669/2006 ze dne 4. 12. 2006 pozemek parc. č. 1959/9 ost. pl. o výměře 33 m2, v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem, z vlastnictví paní Petry Jurášové, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 990 Kč, z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím jinou formou
2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/19/2012, bod 2.4., ze dne 24. 2. 2013, ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 1633/3 vodní plocha o výměře 33 m2, dle geometrického plánu č. 204-669/2006 ze dne 4. 12. 2006 pozemek parc. č. 1959/9 ost. pl. o výměře 33 m2, v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem z vlastnictví paní Evy Šimíčkové, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 990 Kč, z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím jinou formou
2.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/22/2015, bod 3.2., ze dne 24. 4. 2015, ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 51 zahrada o výměře 12 m2, dle geometrického plánu č. 268-83/2012 ze dne 8. 8. 2012 pozemek parc. č. 51/3 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Postřelmůvek ze společného jmění manželů Ireny a Václava Sittových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 600 Kč, a to z důvodu nezájmu vlastníků o odprodej části předmětného pozemku
2.4. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/17/2015, bod 3.9., ze dne 26. 6. 2015, ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku parc. č. 1012/12 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice, z vlastnictví pana Antonína Čepla do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 305 Kč, a to z důvodu nesouhlasu spoluvlastníka pozemku s nabízenou kupní cenou
2.5. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/16/2017, bod 4.2., ze dne 19. 6. 2017, ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 5864 v k.ú. a obci Prostějov a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako (budoucím) kupujícím a společností AGRO Haná a. s., IČ: 02849895, jako (budoucím) prodávajícím, z důvodu změny termínu výkupu
2.6. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/11/2016, bod 3.5., ze dne 23. 9. 2016, ve věci uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 5868 a parc. č. 5881, oba v k.ú. a obci Prostějov, mezi Josefem Dittmannem (id. 1/6), Dagmar Hainsovou (id. 1/6) a Olgou Pekařovou (id. 4/6) jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem, jako budoucím kupujícím, z důvodu nezájmu vlastníků o uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách
2.7. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/16/2017, bod 4.4., ze dne 19. 6. 2017, ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 5885/1 a pozemku parc. č. 5885/2, oba v k.ú. a obci Prostějov, a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem, jako (budoucím) kupujícím, a Ing. Petrem Janůjem, jako (budoucím) prodávajícím, z důvodu změny typu smlouvy

 
3schvaluje 
3.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 5864 orná půda o výměře cca 27 m2 v k.ú. a obci Prostějov mezi společností AGRO Haná a. s., IČ: 02849895, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem, jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěn silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětné nemovitosti se bude rovnat ceně tržní, stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy, minimálně však ve výši 600,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
3.2. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/6) na části pozemku parc. č. 5868 orná půda o výměře 778 m2, dle geometrického plánu
č. 6091-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5868/2 orná půda o výměře 778 m2 a na části pozemku parc. č. 5881 orná půda o výměře 450 m2, dle geometrického plánu č. 6050-690/2017 ze dne 13. 9. 2017 pozemku parc. č. 5881/3 orná půda o výměře 450 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, z vlastnictví Josefa Dittmanna do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavření kupní smlouvy včetně správních poplatků k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/6) na části pozemku parc. č. 5868 orná půda o výměře 778 m2, dle geometrického plánu
č. 6091-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5868/2 orná půda o výměře 778 m2 a na části pozemku parc. č. 5881 orná půda o výměře 450 m2, dle geometrického plánu č. 6050-690/2017 ze dne 13. 9. 2017 pozemku parc. č. 5881/3 orná půda o výměře 450 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, z vlastnictví Dagmar Hainsové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavření kupní smlouvy včetně správních poplatků k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 4/6) na části pozemku parc. č. 5868 orná půda o výměře 778 m2, dle geometrického plánu
č. 6091-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5868/2 orná půda o výměře 778 m2 a na části pozemku parc. č. 5881 orná půda o výměře 450 m2, dle geometrického plánu č. 6050-690/2017 ze dne 13. 9. 2017 pozemku parc. č. 5881/3 orná půda o výměře 450 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, z vlastnictví Olgy Pekařové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavření kupní smlouvy včetně správních poplatků k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
4schvaluje podání žádostí o zahájení vyvlastňovacích řízení na vydání rozhodnutí o vyvlastnění pozemků pro uskutečnění stavby a nabytí vlastnických práv v souvislosti s vydáním rozhodnutí o vyvlastnění k:
4.1. části pozemku parc. č. 5863 orná půda o výměře 96 m2, dle geometrického plánu č. 6047-690/2017 ze dne 5. 9. 2017 pozemku parc. č. 5863/2 orná půda o výměře 96 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov,
4.2. částem pozemku parc. č. 5872 orná půda o celkové výměře 1 306 m2, dle geometrického plánu č. 6051-690/2017 ze dne 5. 9. 2017 pozemkům parc. č. 5872/2 orná půda o výměře 1 158 m2 a parc. č. 5872/4 orná půda o výměře 148 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov,
4.3. části pozemku parc. č. 5896/1 orná půda o výměře 253 m2, dle geometrického plánu č. 6049-690/2017 ze dne 5. 9. 2017 pozemku parc. č. 5896/3 orná půda o výměře 253 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov,
4.4. části pozemku parc. č. 5899 orná půda o výměře 102 m2, dle geometrického plánu č. 6048-690/2017 ze dne 5. 9. 2017 pozemku parc. č. 5899/2 orná půda o výměře 102 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov,
4.5. pozemku parc. č. 639/2 ostatní plocha o výměře 195 m2 v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice,
ve prospěch Olomouckého kraje za účelem realizace stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ na předmětných pozemcích dle důvodové zprávy.

 
5schvaluje 
5.1. odkoupení pozemků parc. č. st. 572/8 zast. pl. o výměře 463 m2, parc. č. 222/15 ost. pl. o výměře 2 419 m2, parc. č. 222/20 ost. pl. o výměře 1 549 m2, parc. č. 222/21 ost. pl. o výměře 819 m2 a parc. č. 222/22 ost. pl. o výměře 97 m2, vše v k.ú. Předmostí, obec Přerov, z vlastnictví společnosti CIDEM Hranice, a.s., IČ: 14617081, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 2 031 860 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.2. odkoupení části pozemku parc. č. 1220/29 orná půda o výměře 71 m2, dle geometrického plánu č. 618-8821/2016 ze dne 21. 12. 2016 pozemek parc. č. 1220/193 ost.pl. o výměře 71 m2 v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova z vlastnictví paní Drahomíry Vrbové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 3 550 Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.3. odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 7/28 části pozemku parc. č. 1636/4 orná půda o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 618-8821/2016 ze dne 21. 12. 2016 spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 7/28 pozemku parc. č. 1636/9 ost.pl. o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova z vlastnictví Ing. Josefa Pátka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 450 Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.4. odkoupení části pozemku parc. č. 1220/25 orná půda o výměře 44 m2, dle geometrického plánu č. 618-8821/2016 ze dne 21. 12. 2016 pozemek parc. č. 1220/195 ost.pl. o výměře 44 m2 v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova z vlastnictví pana Petra Zavadila do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 2 200 Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.5. odkoupení částí pozemků parc. č. 1220/24 orná půda o výměře 88 m2 a parc. č. 1220/26 orná půda o výměře 33 m2, dle geometrického plánu
č. 618-8821/2016 ze dne 21. 12. 2016 pozemky parc. č. 1220/196 ost. pl. o výměře 88 m2 a parc. č. 1220/194 ost. pl. o výměře 33 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova, vše z vlastnictví paní Marie Stiskálkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 6 050 Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.6. odkoupení části pozemku 1220/33 orná půda o výměře 22 m2, dle geometrického plánu č. 618-8821/2016 ze dne 21. 12. 2016 pozemek parc. č. 1220/191 ost. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova z vlastnictví pana Jiřího Kašpárka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 100 Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.7. odkoupení částí pozemků parc. č. 540/1 orná půda o výměře 4 m2, parc. č. 540/6 orná půda o výměře 389 m2 a parc. č. 540/11 orná půda o výměře 54 m2, dle geometrického plánu č. 459-167/2016 ze dne 13. 2. 2017 pozemek parc. č. 540/114 ost. pl. o výměře 4 m2, pozemek parc. č. 540/115 ost. pl. o výměře 389 m2 a pozemek parc. č. 540/116 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k.ú. a obci Niva, vše z vlastnictví pana Kamila Boudy do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 25 560 Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.8. odkoupení části pozemku parc. č. 1862/2 dle geometrického plánu č 519-687/2017 ze dne 18. 9. 2017 pozemku parc. č. 1862/9 o výměře 105 m2 v k.ú. Rozstání pod Kojálem, obec Rozstání, částí pozemků parc. č. 258/27, parc. č. 266/1, parc. č. 290/3 a parc. č. 290/4 dle geometrického plánu
č. 468-687/2017 ze dne 18. 9. 2017 pozemků parc. č. 258/39 o výměře 425 m2, parc. č. 266/16 o výměře 40 m2, parc. č. 290/38 o výměře 45 m2 a parc. č. 290/39 o výměře 35 m2, vše v k.ú. a obci Niva a dále částí pozemků parc. č. 258/30, parc. č. 258/32, parc. č. 266/11 a parc. č. 266/12 dle geometrického plánu č 469-687/2017 ze dne 18. 9. 2017 pozemků parc. č. 258/40 o výměře 30 m2, parc. č. 258/41 o výměře 140 m2, parc. č. 266/17 o výměře 10 m2 a parc. č. 266/18 o výměře 30 m2, vše v k.ú. a obci Niva, vše z vlastnictví LAKEWOOD s.r.o., IČ: 27605434, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za celkovou kupní cenu ve výši 49 190 Kč vč. DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
6schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.2. – 3.4., 5.1. – 5.8. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 21.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z18-12-17.doc
Přílohy:
21.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z18-12-17-snímky.pdf