11.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/8/19/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla, vzorovou smlouvu a vzorovou žádost o dotaci z dotačního programu Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1, 2 a 3 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 23. 4. 2018

O: Rada Olomouckého kraje


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 11-cyklostezky - ODSH-Z-18-12-17.docx
Přílohy:
11-cyklostezky-Příloha č.3-ODSH-Z-18-12-17.xlsx