10.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Žádost obce Vikýřovice o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2

Usnesení č. UZ/8/18/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2, jejímiž smluvními stranami jsou Olomoucký kraj, IČO: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, obec Vikýřovice, IČO: 00635898, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, obec Rapotín, IČO: 00635901, Šumperská 775, 788 14 Rapotín a Povodí Moravy, s. p., IČO: 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, uvedené v Příloze č. 2 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 10-žádost obce Vikýřovice-ODSH-ZOK-18-12-2017.docx