9.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dodatek č. 23 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/8/17/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Dodatek č. 23 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc, IČ: 70960399, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatek dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 9-dodatek č. 23-SSOK-Z-18-12-2017.docx