8.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Finanční záležitosti Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace

Usnesení č. UZ/8/16/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje úpravu nákladů investičních akcí Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3schvaluje prodloužení termínů vyúčtování investičních dotací pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu 2, 3 a 5 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 8-Finanční záležitosti SSOK-ODSH-Z-18-12-2017.doc