6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – návrh rozpočtu

Usnesení č. UZ/8/14/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 dle příloh č. 1–5
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č. 1
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 7

 
3zmocňuje Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 (u provozních výdajů odborů včetně dotačních programů/titulů, Fondu sociálních potřeb, Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje a Evropských programů v rozsahu ORJ, § a seskupení položek, u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ, UZ a položek, u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic v rozsahu ORJ a seskupení položek, které neovlivní celkové příjmy, výdaje a financování, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje, k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním
b) ke schvalování oprav a investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje, a to ve všech případech, ke schvalování změn rozpočtu v oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi do výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy, a to ve všech případech
c) k zapojení zůstatků k 31. 12. 2017 na zvláštních bankovních účtech určených pro financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů, k zapojení zůstatku k 31. 12. 2017 na zvláštním bankovním účtu – Kotlíkové dotace, na zvláštním bankovním účtu – Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji II, a k zapojení zůstatku k 31. 12. 2017 Rezervy na kofinancování projektů (§ 6172, pol. 5901, ORJ 07)
d) k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje, k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší, k provádění rozpočtových změn v souvislosti s čerpáním revolvingového úvěru a úvěrů
e) k provádění rozpočtových změn, kterými jsou zapojovány finanční prostředky přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně a na základě výzvy k provedení opatření k nápravě dle zákona č. 250/2000 Sb., § 22, odst. 6
f) k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje
g) k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

 
4ukládá Radě Olomouckého kraje
a) informovat pravidelně Zastupitelstvo Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách
b) informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2018

T: průběžně

O: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 6. - Rozpočet OK 2018 - důvodová zpráva.doc
Přílohy:
6. - Rozpočet OK 2018 - 01) Bilance.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 02) Příjmy.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 03a) Výdaje odborů.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 03b) Dotační tituly.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 03c) PO.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 03d) Sociální fond.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 03e) Fond - voda.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 04) Financování.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 05) Investice.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 05a) Rozpracované investice z rozpočtu.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 05b) Projekty z dotace.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 05c) Nové investice z rozpočtu.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 06) Očekávané plnění k 31. 12. 2017.xlsx
6. - Rozpočet OK 2018 - 07) Závazné ukazatele.xlsx