ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 18. 9. 2017

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/6/1/2017Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
1.1.UZ/6/2/2017Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje
1.2.UZ/6/3/2017Personální záležitosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje
1.3.UZ/6/4/2017Změna ve svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje
2.UZ/6/5/2017Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/6/6/2017Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/6/7/2017Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.1.UZ/6/8/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny
5.1.1.UZ/6/9/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK
5.2.UZ/6/10/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2017
5.3.UZ/6/11/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje na rok 2017
5.4.UZ/6/12/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.5.UZ/6/13/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
6.UZ/6/14/2017Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
7.UZ/6/15/2017Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy
8.UZ/6/16/2017Zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou v centrální části Olomouckého kraje po roce 2019
9.UZ/6/17/2017Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky
10.UZ/6/18/2017Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
11.UZ/6/19/2017Smlouva o úhradě kompenzace s městem Šumperk
12.UZ/6/20/2017Smlouva o úhradě kompenzace s městem Zábřeh
13.UZ/6/21/2017Smlouva o úhradě protarifovací ztráty se statutárním městem Olomouc
14.UZ/6/22/2017Smlouva o úhradě kompenzace se statutárním městem Olomouc
15.1.UZ/6/23/2017Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
15.2.UZ/6/24/2017Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
15.2.1.UZ/6/25/2017Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
15.3.UZ/6/26/2017Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
15.3.1.UZ/6/27/2017Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
15.4.UZ/6/28/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
15.4.1.UZ/6/29/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
15.5.UZ/6/30/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
15.5.1.UZ/6/31/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
15.6.UZ/6/32/2017Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
15.7.UZ/6/33/2017Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
16.UZ/6/34/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
17.UZ/6/35/2017Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem
18.UZ/6/36/2017Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Olomouckým krajem a Nadačním fondem Centrum bakalářských studií
19.UZ/6/37/2017Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2018
20.UZ/6/38/2017Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
21.UZ/6/39/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a sportu
21.1.UZ/6/40/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
22.UZ/6/41/2017Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
23.UZ/6/42/2017Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2017–2020
25.UZ/6/43/2017Stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu
26.UZ/6/44/2017Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Lipník nad Bečvou
27.UZ/6/45/2017Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017 – vyhodnocení
28.UZ/6/46/2017Program na podporu lesních ekosystémů 2017 – vyhodnocení
29.UZ/6/47/2017Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Pavlovice u Přerova
30.UZ/6/48/2017Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování
31.UZ/6/49/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
32.UZ/6/50/2017Program prevence kriminality – darovací smlouva
33.UZ/6/51/2017Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2018
34.UZ/6/52/2017Převod činností příspěvkové organizace v oblasti sociální
35.UZ/6/53/2017Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti sociální
36.UZ/6/54/2017Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Olomouckém kraji – vyhlášení
37.UZ/6/55/2017Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2017 – vyhodnocení
38.UZ/6/56/2017Žádost o individuální dotaci v oblasti zdravotnictví – Ryzáček, z.s.
39.UZ/6/57/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví – Nejste sami – mobilní hospic
40.UZ/6/58/2017Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
41.UZ/6/59/20175. aktualizace územně analytických podkladů Olomouckého kraje
42.UZ/6/60/2017Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
43.UZ/6/61/2017Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji II.“
44.UZ/6/62/2017Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 – změna účelu poskytnuté dotace, výjimka z Pravidel, dodatek č. 1 ke smlouvě
45.UZ/6/63/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – obec Vápenná
46.UZ/6/64/2017Euroregion Praděd a Euroregion Glacensis – zvýšení členských příspěvků
47.UZ/6/65/2017Program památkové péče Olomouckého kraje – změna účelu poskytnuté dotace, dodatek č. 1 ke smlouvě
48.UZ/6/66/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti památkové péče
49.UZ/6/67/2017Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů
50.UZ/6/68/2017Darovací smlouva projektové dokumentace „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“
51.UZ/6/69/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – požární zbrojnice
52.UZ/6/70/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti krizového řízení – obec Ústí
53.UZ/6/71/2017Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2017 – vyhodnocení III. etapy
54.UZ/6/72/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti krizového řízení – SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje
55.UZ/6/73/2017Dar osobního vozidla Českému svazu bojovníků za svobodu
56.UZ/6/74/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu
57.UZ/6/75/2017Stanovisko Olomouckého kraje k žádosti obce Olšany u Prostějova o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Olšany u Prostějova – sanační zásah“
58.UZ/6/76/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství