ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 17. 12. 2018

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/13/1/2018Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/13/2/2018Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/13/3/2018Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/13/4/2018Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/13/5/2018Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro regionální rozvoj
5.1.UZ/13/6/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny
5.1.1.UZ/13/7/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK
5.2.UZ/13/8/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.2.1.UZ/13/9/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK
5.3.UZ/13/10/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
5.3.1.UZ/13/11/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
5.4.UZ/13/12/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.
5.5.UZ/13/13/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
5.5.1.UZ/13/14/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
5.6.UZ/13/15/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2018
5.7.UZ/13/16/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky a.s.
6.UZ/13/17/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – návrh rozpočtu
7.UZ/13/18/2018Individuální dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje 2019
8.UZ/13/19/2018Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020–2021
9.UZ/13/20/2018Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 – vyhlášení
10.UZ/13/21/2018Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 – vyhlášení
11.UZ/13/22/2018Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 – vyhlášení
12.UZ/13/23/2018Finanční záležitosti příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
13.UZ/13/24/2018Použití vrácené dotace z dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018
14.UZ/13/25/2018Dodatek č. 25 ke zřizovací listině Správy silnic Olomouckého kraje, p. o.
15.UZ/13/26/2018Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 – revokace části usnesení
16.UZ/13/27/2018Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s městem Zábřeh a městysem Kralice na Hané
17.UZ/13/28/2018Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2019 v Olomouckém kraji
18.UZ/13/29/2018Zajištění dopravní obslužnosti železniční osobní regionální dopravou v roce 2019 v Olomouckém kraji
19.UZ/13/30/2018Smlouva o úhradě kompenzace za vzájemné zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou s Jihomoravským krajem
20.UZ/13/31/2018Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem
21.UZ/13/32/2018Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem
23.1.UZ/13/33/2018Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
23.1.1.UZ/13/34/2018Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
23.2.UZ/13/35/2018Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
23.2.1.UZ/13/36/2018Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
23.3.UZ/13/37/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
23.3.1.UZ/13/38/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
23.4.UZ/13/39/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
23.5.UZ/13/40/2018Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
23.5.1.UZ/13/41/2018Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
24.UZ/13/42/2018Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
25.UZ/13/43/2018Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení
26.UZ/13/44/2018Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a TJ MILO Olomouc, z.s.
27.UZ/13/45/2018Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu
28.UZ/13/46/2018Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení
29.UZ/13/47/2018Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019, dotační titul 1 Podpora sportovních akcí, dotační titul 4 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhlášení
30.UZ/13/48/2018Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 – vyhlášení
31.UZ/13/49/2018Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení
32.UZ/13/50/2018Víceletá podpora v oblasti sportu – vyhlášení
33.UZ/13/51/2018Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019
34.UZ/13/52/2018Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2019
35.UZ/13/53/2018Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury
36.UZ/13/54/2018Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení
37.UZ/13/55/2018Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení
38.UZ/13/56/2018Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení
39.UZ/13/57/2018Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení
40.UZ/13/58/2018Víceletá podpora významných kulturních akcí – vyhlášení
41.UZ/13/59/2018Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení
42.UZ/13/60/2018Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
43.UZ/13/61/2018Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Ruda nad Moravou – havárie
44.UZ/13/62/2018Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace obci Ruda nad Moravou
45.UZ/13/63/2018Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
46.UZ/13/64/2018Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhlášení
47.UZ/13/65/2018Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
48.UZ/13/66/2018Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
49.UZ/13/67/2018Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019, dotační titul 2 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhlášení
50.UZ/13/68/2018Program na podporu podnikání 2019 – vyhlášení
51.UZ/13/69/2018Program na podporu místních produktů 2019 – vyhlášení
52.UZ/13/70/2018Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – dodatek ke smlouvě
53.UZ/13/71/2018Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – vyhlášení
54.UZ/13/72/2018Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
55.UZ/13/73/2018Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
56.UZ/13/74/2018Mimořádné odměny členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
57.UZ/13/75/2018Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
58.UZ/13/76/2018Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zatraktivnění turistického potenciálu Olomouckého kraje - Poznávací jízdy historickou Olomoucí na OLOŠLAPU II“
59.UZ/13/77/2018Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Natáčení celovečerního filmu Případ mrtvého nebožtíka“
60.UZ/13/78/2018Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2019 – vyhlášení
61.UZ/13/79/2018Dotační program Olomouckého kraje Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019, dotační titul 2 Dotace na činnost spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019 – vyhlášení
62.UZ/13/80/2018Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu JSDH 2019 – vyhlášení
63.UZ/13/81/2018Poskytnutí věcných darů z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
64.UZ/13/82/2018Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje obci Mostkovice
65.UZ/13/83/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka úvěru PPF banky a.s.
66.UZ/13/84/2018Zajištění drážní dopravy v Olomouckém kraji po roce 2019
67.UZ/13/85/2018Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019
68.UZ/13/86/2018Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – žádost o posunutí termínu
69.UZ/13/87/2018Změna ve svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje a změna ve stanovení funkcí uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
70.UZ/13/88/2018Vzorová smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.
71.UZ/13/89/2018Podpora legislativní iniciativy Moravskoslezského kraje ve věci novely zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů