69.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Změna ve svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje a změna ve stanovení funkcí uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/13/87/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí odstoupení pana Mgr. Františka Jury z funkce náměstka hejtmana ke dni 18. 12. 2018


 
3

zvolilo  

3.1. do funkce náměstka hejtmana, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, pana Ing. Petra Vránu dnem 19. 12. 2018

3.2. neuvolněným členem Rady Olomouckého kraje pana Mgr. Františka Juru dnem 19. 12. 2018


 
4

svěřuje neuvolněnému náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje Ing. Petru Vránovi s účinností od 19. 12. 2018 úkoly v oblastech: kultura, tělovýchova, sport a volný čas, péče o památky


 
5

ruší dnem 18. 12. 2018 svěření úkolů hejtmanovi Olomouckého kraje Ladislavu Oklešťkovi v oblasti vnější vztahy, cestovní ruch, vymezené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/4/2017 ze dne 27. 2. 2017


 
6

stanovuje s účinností od 19. 12. 2018 v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje na devět, a to hejtman, šest náměstků hejtmana, předseda Kontrolního výboru ZOK a člen zastupitelstva pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu


 
7

zvolilo do funkce uvolněného člena Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu pana JUDr. Vladimíra Lichnovského dnem 19. 12. 2018


 
8

stanovuje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. q) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněnému náměstkovi hejtmana Ing. Petru Vránovi s účinností od 19. 12. 2018, dle důvodové zprávy


 
9

ukládá vystavit pověření k právním jednáním spadajícím do oblasti kultura, tělovýchova, sport a volný čas, péče o památky pro Ing. Petra Vránu, neuvolněného náměstka hejtmana, s účinností od 19. 12. 2018, a pověření k právním jednáním spadajícím do oblasti vnějších vztahů a cestovního ruchu pro JUDr. Vladimíra Lichnovského, uvolněného člena Zastupitelstva Olomouckého kraje, pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu, s účinností od 19. 12. 2018

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 69-Změna ve svěření úkolů ZOK-DZ-Z-17-12-2018.docx
Přílohy:
69-Příloha č. 1-Změna ve svěření úkolů ZOK-17-12-2018.doc